การตรวจสุขภาพของคลาเวอรี่กลายเป็นการเผชิญหน้าอย่างเร่าร้อน