Tình dục qua hậu môn mãnh liệt với một chút kích thích.