Một người phụ nữ quan hệ với 140 người đàn ông liên tiếp.